Надежда Ангелова

Информация за цитиране:

Ангелова, Н. (2023) Критерии и показатели за типографско оформление на текст с висока четливост. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 145 – 153, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)