Виж всички

Новини

 
 

Последни статии

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗДАНИЕТО

Годишникът на Педагогическия факултет на Пловдивския университет е сборник от научни статии. Основната му цел е да стимулира научноизследователската, проектната и художественотворческата дейност на академичния състав на факултета, като публикува оригинални научни изследвания и практико-приложни разработки, представящи актуални тенденции, постижения и дискусионни въпроси. Цели се също така да се дадат насоки за бъдещи научни изследвания, да се повиши ефективността на прилаганите методики и технологии и да се стимулира академичното израстване на преподавателите.

Периодичността e едно издание годишно, като статиите се публикуват на страницата на Педагогическия факултет www.pfpu.bg с онлайн ISSN със свободен достъп до пълния текст и като книжно тяло се отпечатва от Пловдивско университетско издателство с печатен ISSN.

Редакционната колегия на Годишника приема обзорни и научноизследователски статии в следните области на висше образование и професионални направления, в които се провежда обучение, научноизследователска и художественотворческа дейност в Педагогическия факултет, а именно:
За област на висше образование 1. Педагогически науки, професионалните направления са:
1.1. Теория и управление на образованието
1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението по
За област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионалните напр авления са:
3.2. Психология
3.4. Социални дейности
За област на висше образование 8. Изкуства, професионалните направления са:
8.2. Изобразително изкуство
8.3. Музикално и танцово изкуство
8.4. Театрално и филмово изкуство

Изданието е регистрирано в портала ROAD (https://road.issn.org/) за научни онлайн ресурси със свободен достъп.

ISSN 2815-4487 (онлайн)
ISSN 2815-4134 (печат)