Екатерина Ужиканова

Информация за цитиране:

Ужиканова, Е. (2023) Въздействие и механизми за превантивна подкрепа на ранното детско развитие. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 205 – 220, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)