Николинка Атанасова

Информация за цитиране:

Атанасова, Н. (2023) Възпитателните цели в началния етап на образование – възможности за тяхното оптимизиране. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 41– 57, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)