Боряна Иванова

Информация за цитиране:

Иванова, Б. (2022) Европейски практики за здравословно предучилищно образование. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 92 – 100, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)