Таня Вазова

Информация за цитиране:

Вазова, Т. (2022) Значимостта на компетентностния подход за управлението на човешкия фактор в социалната сфера. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 198 – 208, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)