Научноизследователската и художественотворческата дейност в Педагогическия факултет е документално обезпечена от редица документи, които регламентират осъществяването ù, защитата на интелектуалната собственост, публикуването и популяризиране на получените резултати, а именно:

Решението на Редакционната колегия да приеме или да отхвърли материал за публикация се основава на неговата актуалност, оригиналност и яснота, както и на валидността на изследването и неговата значимост.

Във взаимоотношенията между главния редактор, редколегията, рецензентите и авторите на ръкописи са недопустими отношения на зависимост, принуда и дискриминация въз основа на етнически, полови, религиозни, политически или други признаци.

Главният редактор и членовете на редколегията уважават интелектуалната независимост на авторите и не допускат разкриването на никаква информация за предоставените ръкописи в процеса на рецензиране и след това, различни от правомощията им на редактори. След положителна рецензия за даден ръкопис, той трябва да бъде публикуван в съответния том на Годишника.

Авторите на статии носят отговорност за оригиналността и научните приноси на своите публикации, както и за самостоятелността на разработката. Всички изпратени ръкописи трябва да бъдат оригинални изследователски работи, които не са публикувани или представени за преглед в други списания.

Само лица със значим принос по отношение на създаването на концепцията на изследването, получаването на данни, техния анализ и интерпретация, изготвянето на ръкописа и критичната му оценка относно интелектуално съдържание трябва да бъдат включени като негови автори, тъй като трябва да могат да поемат обществена отговорност за съдържанието на текста.