Николинка Атанасова

Информация за цитиране:

Атанасова, Н. (2022) Нагласи на родителите на ученици в началния етап на образование за партньорство с училището. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 68 – 80, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)