Виктория Ангелова

Информация за цитиране:

Ангелова, В. (2022) Нормативни особености на социалната работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 221 – 230, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)