Гергана Манева

Информация за цитиране:

Манева, Г. (2022) Някои концепции за семейното възпитание през призмата на семейното консултиране и социалната работа. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 187 – 197, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)