Нона Глушкова

Информация за цитиране:

Глушкова, Н. (2022) Някои реалности, перспективи и предизвикателства пред организацията и управлението на социалната работа. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 101 – 111, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)