Людмила Векова, Иван Дечев

Информация за цитиране:

Векова Л., Дечев, И. (2023) Обучението на социални работници и лични асистенти като предпоставка за повишаване на удовлетвореността на нуждаещите се от лична помощ в България. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 9 – 27, ISSN 2815-4134  (Print), ISSN 2815-4487 (Online)