Маргарита Александрова

Информация за цитиране:

Александрова, М. (2022) Ораторското майсторство на учителя презентатор и говорител пред аудитория в епохата на технологиите. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 231 – 244, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)