Теодора Власева

Информация за цитиране:

Власева, Т. (2023) Портфолиото на читателя като технология за оценяване в началното литературно образование. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 270 – 296, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)