Вилислав Радев

Информация за цитиране:

Радев, В. (2022) Приложение на Scratch в детската градина. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 137 – 144, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)