Мария Величкова

Информация за цитиране:

Величкова, М. (2023) Ролята на учителя в социално-педагогическата работа с деца в риск. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 221 – 235, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)