Людмила Векова

Информация за цитиране:

Векова, Л. (2022) Социалното предприемачество – перспективи и възможности за социално включване на рисковите групи. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 54 – 67, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)