Гергана Манева

Информация за цитиране:

Манева, Г. (2023) Социално-педагогически подходи при социалните дейности с деца в риск. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 236 – 252, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)