Екатерина Чернева

Информация за цитиране:

Чернева, Е. (2022) Съвременни технологии за развитие на свързаната устна реч в детската градина. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 81 – 91, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)