Диана Димитрова

Информация за цитиране:

Димитрова, Д. (2022) Създаване на предпоставки за формиране на естетическа култура у децата чрез педагогическа анимация. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 162 – 173, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)