Теодора Бахчеванова

Информация за цитиране:

Бахчеванова, Т. (2023) Творчески игри за усвояване на компетентности в предучилищна възраст. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 154 – 169, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)