Екатерина Чернева

Информация за цитиране:

Чернева, Е. (2023) Умения за формиране на видови и родови понятия в предучилищна възраст. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том II, Пловдивско университетско издателство, с. 28 – 40, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)