Теодора Бахчеванова

Информация за цитиране:

Бахчеванова, Т. (2022) Фантазната игра като условие за прилагане и обогатяване на социални умения от 5 – 7-годишните деца. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 198 – 208, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)