Теодора Власева

Информация за цитиране:

Власева, Т. (2022) Читателският дневник като средство за компетентностноориентирано литературно обучение в началния етап на образование. В: Годишник на Пловдивския университет, Педагогически факултет, том I, Пловдивско университетско издателство, с. 145 – 161, ISSN 2815-4134 (Print), ISSN 2815-4487 (Online)